Thursday , 30 May 2024
Breaking News

Tag Archives: GT

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT หลักการ การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง Read More »

Scroll To Top