Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบไกลคอล

ชุดทดสอบไกลคอล (Present / Absent)

HI 3859 ไกลคอล – Range (ปัจจุบัน / Absent) ไกลคอลเป็นส่วนใหญ่ใช้ในระบบระบายความร้อนและเป็นสารป้องกันการแข็งตัว การแสดงตนในน้ำมันเครื่องรั่วบ่งชี้ในระบบระบายความร้อนหรือในเครื่องยนต์ HANNA ® ‘HI 3859 สามารถใช้สำหรับการน้ำเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาน้ำมันและกำหนดสถานะของคอล Read More »

Scroll To Top