Tuesday , 21 May 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ (0.0 -1.0 ppm.)

ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ (0.0 -1.0 ppm.)

VISOCOLOR ® ECO เหล็ก กำหนดสีของธาตุเหล็ก วิธีการ triazine : เหล็กไอออน (II) ทำปฏิกิริยากับอนุพันธ์ triazine เพื่อรูปแบบที่ซับซ้อนสีม่วง เหล็กไอออน (III) จะลดลงและทำให้นอกจากนี้ยังระบุ Read More »

Scroll To Top