Thursday , 30 May 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ น้ำมันปรุงอาหารเมื่อนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาไว้นานและอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น สัมผัสอากาศ ความร้อนและแสง จะเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ คุณค่าทางอาหารลดลงและเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง จะทำให้เกิดสารต่าง ๆ ขึ้นเช่น อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ กรด เพอร์ออกไซด์ และ สารโพลิเมือร์ซึ่งจะทำให้น้ำมันเกิดการหืน จึงได้เกิดการพัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้น โดยสามารถตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ของน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่า 5 ระหว่าง 5-10 และมากกว่า 10 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม Read More »

Scroll To Top