Tuesday , 21 May 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ – ห้องสุขา

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter)ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter)ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

หลักการ การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดไม่สมควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน  จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง Read More »

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง

ความสำคัญของชุดทดสอบ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค Read More »

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

ความสำคัญของชุดทดสอบ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter) เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค Read More »

Scroll To Top