Wednesday , 17 April 2024
Breaking News

Tag Archives: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ บรรยายเรื่อง “การเริ่มทำธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่” คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »

Scroll To Top