Thursday , 30 May 2024
Breaking News

Tag Archives: กระดาษทดสอบ 2 in1

กระดาษทดสอบ 2 in1 (เงิน, พีเอช)

ag-Fix แถบทดสอบ ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของเงินและค่าความเป็นกรด ระหว่างการดำเนินการของน้ำตรึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาเงินเช่นเดียวกับค่า pH ในช่วงเวลาปกติเพื่อประกันการทำงานที่เหมาะสม ลดลงในการแก้ไขความจุสังเกตเห็นว่าการเพิ่มความเข้มข้นเงินหรือการเปลี่ยนแปลงของค่า pH สะดวก Ag-Fix แถบทดสอบจาก MACHEREY-NAGEL อนุญาตให้กำหนดกึ่งปริมาณพร้อมกันของเงินและค่าพีเอชในการแก้ปัญหาการถ่ายภาพ Read More »

Scroll To Top