Tuesday , 21 May 2024
Breaking News

Tag Archives: กระดาษทดสอบซัลเฟตในน้ำ

กระดาษทดสอบซัลเฟตในน้ำ (200 -1600 ppm.)

QUANTOFIX ®แถบทดสอบซัลเฟต ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของซัลเฟต แถบทดสอบนี้มีไว้สำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของซัลเฟตในการแก้ไขปัญหา ง่ายจุ่มและอ่านขั้นตอนให้ผลที่เชื่อถือได้ภายใน 2 นาที ซัลเฟตพบเป็นประจำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในน้ำเย็นและซัลเฟตแลกเปลี่ยนไอออนระบบจะต้องตรวจสอบเพื่อป้องกันการก่อแคลเซียมซัลเฟต (ยิปซั่ม) กำหนดซัลเฟตเป็นยังมีความสำคัญในการประเมินความก้าวร้าวของน้ำที่มีต่อคอนกรีต ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีการทดสอบเพราะผลของกลิ่นและรสชาติ Read More »

Scroll To Top