Saturday , 25 May 2024
Breaking News

Category Archives: สินค้ายอดนิยม

ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (1-10 ppm.)

VISOCOLOR ®ออกซิเจน ECO หลักการ: Colorimetry ด้วยบัตรเปรียบเทียบสี การประเมินผลภาพและแสง (มี PF-11 / photino) มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีน้ำยาพิษ ราคาประหยัด การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ความแม่นยำสูงและความไว คำแนะนำวาดเขียน ขวดน้ำยาที่มีคำแนะนำการใช้ยาที่ชัดเจน ชดเชย ของความขุ่นและสี เติมแพ็คใช้ได้ Read More »

ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (0.2 -10 ppm.)

VISOCOLOR® HE Oxygen SA 10 ความมุ่งมั่นของออกซิเจน Titrimetric ความมุ่งมั่นออกซิเจนตาม Winkler: ในสารละลายด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ oxidises ไอออน (II) แมงกานีสสูงขึ้น-valent ไฮดรอกไซแมงกานีส ในกลางความเป็นกรดสูงรูปแบบเหล่านี้แมงกานีสไอออน (III) ซึ่งสามารถกำหนดทั้ง titrimetrically หรือ colorimetrically หลังนอกจากนี้สีของสาร Read More »

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุจาน

ความสำคัญ ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา Read More »

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุขวด

ความสำคัญ ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา Read More »

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุหลอด

ความสำคัญ ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา Read More »

ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

หลักการ ยีสต์และเชื้อราบางชนิดทำให้อาหารบูดเสีย และทำให้เกิดโรคกับผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนยีสต์และเชื้อรา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนำไปใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้แผ่นทดสอบยีสต์ รา 3M Pertrifilm Yeast and Mold Count Plate Read More »

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SI-Medium,Si-2)

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Si-Medium,Si-2) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีม่วงใส เป็นสีม่วงอมเหลืองและสีเหลือง มีความขุ่นและแก๊สปุดเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

หลักการ ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จึงได้พัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะและมือ นอกห้องปฏิบัติการได้ Read More »

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

หลักการ การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดไม่สมควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน  จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง Read More »

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

ความสำคัญของชุดทดสอบ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter) เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค Read More »

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)

ความสำคัญ ทั่วโลกยอมรับกันว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง คือ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ไม่ใช่เกลือทะเลซึ่งถือว่ามีไอโอดีนไม่เพียงพอ) แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้เกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้ไม่ส่งผลให้ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างที่คาดหวัง Read More »

กระดาษทดสอบไนเตรท – ไนไตรท์ในผักผลไม้

การตรวจสอบของไนเตรทในมันฝรั่ง ผัก และผลไม้ที่มีไนเตรท® QUANTOFIX / ไนไตรท์ พื้นหลัง มันฝรั่งผักและผลไม้เป็นส่วนสำคัญของอาหารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในหลายส่วนของโลก วันคนบริโภคพวกเขาในปริมาณที่ดีทุก ไนเตรตเป็นสารไนโตรเจนที่สะสมผ่านการใช้ปุ๋ย เหนือความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมันฝรั่งพัฒนารสชาติดีและคุณสมบัติที่ไม่ดีปล่อย มักจะกลายเป็นมันฝรั่งเน่าเปียกผ่านการลดเสถียรภาพเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้บริโภคผักและผลไม้มันฝรั่งที่มีความเข้มข้นต่ำของไนเตรต การเปลี่ยนแปลงของไนไตรท์ไนเตรทให้ผ่านอิทธิพลของโปรตีนอาจผลิตไนโตรซาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง Read More »

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร

หลักการ การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง Read More »

ชุดทดสอบซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร

หลักการ การนำวัตถุกันเสียกันรา มาใส่ในน้ำดองผักผลไม้ที่วางขายในตลาดเพื่อให้น้ำดองผักดูใสและใหม่อยู่เสมอ โดยกรดซาลิซิลิคเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากกรดซาลิซิลิค เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดีแต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบนอกห้องปฏิบัติการได้ สามารถทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร

หลักการ อาหารทะเลสด ผักสด เครื่องในสด มักจะมีการนำน้ำยาดองศพมาแช่อาหารเพื่อให้สดเสมอ แต่น้ำยาดองศพเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาการใช้น้ำยาดองศพ ในผัก ผลไม้ และ อาหารทะเล Read More »

ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

หลักการ การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร นอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบอะฟลาทอกซิน

อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) สารอะฟลาทอกซินเป็นกลุ่มของสารพิษที่สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus A. parasiticus และ A.nomius สารอะฟลาทอกซินที่สำคัญและพบเสมอในธรรมชาติมี 4 ชนิด คือ AFB1,AFB2,AFG1 และ AFG2 โดย AFB1 จะพบมากที่สุด และมีความเป็นพิษสูงสุดเพราะเป็นสารก่อมะเร็ง โดยทำให้เกิดมะเร็งตับทั้งในคนและสัตว์ แม้ได้รับสารพิษปริมาณเพียงเล็กน้อย สารอะฟลาทอกซินสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 280 องศาเซลเซียส คงตัวในสภาพที่เป็นกรด แต่จะสลายตัวในสภาพที่เป็นด่าง และละลายน้ำได้เล็กน้อย Read More »

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง TM KIT (ออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท, ไพเรทรอยด์, ออร์แกโนคลอรีน)

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM KIT (ออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท, ไพเรทรอยด์ และออร์แกโนคลอรีน) ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM KIT เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจยืนยันชนิดสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต,กลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออร์แกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืช Read More »

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง M KIT2 (ออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท, ไพเรทรอยด์, ออร์แกโนคลอรีน)

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2 (ออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมต, ไพเรทรอยด์ และออร์แกโนคลอรีน) ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2 เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต,กลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออแกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืช Read More »

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 (กลุ่มคาร์บาเมท, กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 (กลุ่มคาร์บาเมท, กลุ่มออแกโนฟอสเฟต) ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมต ในผักผลไม้และธัญพืช Read More »

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK (กลุ่มคาร์บาเมท, กลุ่มออแกโนฟอสเฟต) หลักการ ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทที่ยับยั้งเอมไซม์ โคลีนเอสเตอเรส ใช้ทดสอบในผักและผลไม้ ด้วยหลักการ Colorimetric cholinesterase inhibitor assay Read More »

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3 (กลุ่มคาร์บาเมท)

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3 ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3 ใช้สำหรับทดสอบสารพิษตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) ในพืช ผักผลไม้ โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่นาน สะดวก สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้ ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น Read More »

Scroll To Top