Thursday , 20 June 2024
Breaking News

Category Archives: น้ำเสริมไอโอดีนเข้มข้น

น้ำเสริมไอโอดีนเข้มข้น (ขวดเดี่ยว)

ความสำคัญ การขาดสารไอโอดีนของประชากรไทยเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในด้านสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากขาดสารไอโอดีนทำให้เกิดอาการคอพอกแล้ว ยังส่งผลกระทบที่ร้ายแรงชัดเจนในทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนอายุ 2-3 ปี ถ้ามารดาขาดสารไอโอดีนอย่างรุนแรงในระยะตั้งครรภ์จะทำให้พัฒนาการของสมองทารกในครรภ์มารดาผิดปกติ ไม่พัฒนา  ไอคิวต่ำ Read More »

Scroll To Top