Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ, อาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(V-medium)

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อวิบริโอ สปีชีส์ (Vibrio spp.) ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเขียวใสเป็นสีเขียวอมเหลืองและ สีเหลือง พร้อมความขุ่น Read More »

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter)ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีน้ำเงินใส เป็นสีเขียวและสีเหลือง มีลักษณะเป็นเส้นสายเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

หลักการ ยีสต์และเชื้อราบางชนิดทำให้อาหารบูดเสีย และทำให้เกิดโรคกับผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนยีสต์และเชื้อรา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนำไปใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้แผ่นทดสอบยีสต์ รา 3M Pertrifilm Yeast and Mold Count Plate Read More »

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SI-Medium,Si-2)

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Si-Medium,Si-2) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีม่วงใส เป็นสีม่วงอมเหลืองและสีเหลือง มีความขุ่นและแก๊สปุดเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

หลักการ การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารนั้นไม่สะอาด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณโคลิฟอร์มในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบโคลิฟอร์มในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้พัฒนาชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง Read More »

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

หลักการ การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2522), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณบักเตรีในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง Read More »

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

หลักการ ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จึงได้พัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะและมือ นอกห้องปฏิบัติการได้ Read More »

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

หลักการ การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดไม่สมควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน  จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง Read More »

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง

ความสำคัญของชุดทดสอบ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค Read More »

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

ความสำคัญของชุดทดสอบ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter) เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค Read More »

ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร

หลักการ ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสะดวกมากกว่าการเตรียมสารเองในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาค่อนข้างแพง คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจเชื้อ KUick สำหรับใช้เพื่อตรวจแยกเชื้อโรคทางเดินอาหารกลุ่ม Enterobacteriaceae ซึ่งให้ผลรวดเร็วโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงสารอาหารของเซลล์ส่งผลให้สารมีสีเปลี่ยนไป Read More »

Scroll To Top