Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Category Archives: กิจกรรม

ประชุมหารือ ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์

Dr.Ekkehard Werner, Managing Director of East West Science Co.Ltd. คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ Higher Enterprises Co.Ltd. ประชุมความร่วมมือทางธุรกิจกับ Dr.Ekkehard Werner Managing Director of East West Science Co.Ltd. Read More »

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ Read More »

คณะผู้บริหารจาก National Planning Authority และ Ugandan Industrial Research Institute

คณะผู้บริหารจาก National Planning Authority และ Ugandan Industrial Research Institute คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Abel Rwendeire (Ph.D) Deputy Chairperson Of National Planning Authority และ             Prof. Charles G. Kwesiga Executive Director Of Uganda industrial Research Institute Read More »

Senior Education Official Pakistan University

Senior Education Official Pakistan University ดร.พลา ดช เฉลยกิตติ รก.ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เกียรตินำคณะ Senior Education Official Pakistan University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ Read More »

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือในการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุดทดสอบ (สำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณภาวดี ใจเอื้อ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ Read More »

คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการก่อตั้ง บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ Read More »

ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและคณบดีจาก ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและคณบดีจาก ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คณะ ผู้บริหารและคณบดีจาก ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซีย สนใจรูปแบบการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ก่อนกลับคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ได้มอบตัวอย่างชุดสื่อการสอน ชุดตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ ENZhance เพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Read More »

คณาจารย์และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

คณาจารย์และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ Read More »

คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ บรรยายเรื่อง “การเริ่มทำธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่” คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »

คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ

คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Read More »

คณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

คุณเวนิกา ศรีไทย นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ให้ความสนใจชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบต่างๆ ของบริษัทฯ Read More »

คณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ Indiana State University

คุณภสิณี ฟูตระกูล นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ Indiana State University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Read More »

คณะอาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT)

คณะ อาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT) เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยคุณศรีทิพย์ อุชชิน บรรยายประวัติ       และภาพการทำงานโดยรวมของบริษัทฯ Read More »

คณะผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Mr. Phillip Kemp Chairman of Business Innovation & Incubation Australia คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด Mr. Peter Harman Deputy Chief Executive, UK Business Incubation คุณสนัด วงษ์ศรีทอง ผู้ประสานงาน 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และประธาน International Association of Science Parks ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี คุณศรีทิพย์ อุชชิน นำคณะผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ Read More »

Scroll To Top