Thursday , 22 February 2024
Breaking News

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)


ความสำคัญ

ทั่วโลกยอมรับกันว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง คือ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ไม่ใช่เกลือทะเลซึ่งถือว่ามีไอโอดีนไม่เพียงพอ) แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้เกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้ไม่ส่งผลให้ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างที่คาดหวัง ปัญหานี้เกิดจากกระบวนการผลิตที่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผสมไอโอดีนกับเกลือให้สม่ำเสมอได้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างจริงจัง และเข้มงวด

หลักการชุดทดสอบ

เพื่อเสริมมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า เกลือเสริมไอโอดีนทั่วประเทศต้องได้มาตรฐาน คือมีไอโอดีน 30-50 ppm ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) เป็นชุดตรวจสอบชุดแรกของโลกที่สามารถบอกปริมาณไอโอดีนในเกลือได้ละเอียดถึงระดับ 0-100 ppm ได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำทุกครั้งตลอดอายุการใช้งาน 2 ปี ชุดตรวจสอบนี้เป็นน้ำยาขวดเดียว และมีอุปกรณ์ประกอบคือ แถบสีเปรียบเทียบเพื่อการอ่านปริมาณไอโอดีน แผ่นพลาสติกสำหรับผสมเกลือกับน้ำยา และช้อนที่ตวงเกลือตามปริมาณที่กำหนด

ประโยชน์ชุดทดสอบ

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเกลือได้ผสมกับไอโอดีนอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และบอกว่าเกลือเสริมไอโอดีนนั้น มีไอโอดีนตามมาตรฐานหรือไม่ เมื่อหยดน้ำยาบนเกลือที่มีไอโอเดทจะเกิดเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งความเข้มของสีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดทที่เพิ่มขึ้นจาก 0-100 พีพีเอม (ส่วนในล้านส่วน) และสีที่เกิดขึ้นนี้จะมีความคงทนไม่ต่ำกว่าชั่วโมง ไม่จางหายไป ทำให้ใช้วัดปริมาณไอโอเดท โดยเทียบกับสีจากแผ่นสีมาตรฐาน ที่มากับชุดทดสอบได้อย่างแม่นยำ

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)นี้ได้ผ่านการประเมินความแม่นยำ โดยเทียบกับค่าแท้จริงที่ได้จากวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ คือวิธี titration พบว่าค่า ppm ไอโอดีนที่ได้จาก I-KIT และวิธี titration มีค่า correlation coefficient 0.9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า I-KIT มีความแม่นยำสูง และโดยการประเมินจากค่า 95% limit ระหว่าง I-KIT และtitration พบว่ามี range ต่ำ ซึ่งแสดงว่า I-KIT มีความแม่นยำเช่นกัน

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) ทดสอบได้ 80 ตัวอย่าง/กล่อง

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

02-ตักเกลือ 1 ช้อน เทลงบนแผ่นพลาสติก

ตักเกลือ 1 ช้อน เทลงบนแผ่นพลาสติก

03-เทน้ำยา 3 หยดลงบนเกลือ

เทน้ำยา 3 หยดลงบนเกลือ

04-คนให้เป็นวงเท่าฝาจุก

คนให้เป็นวงเท่าฝาจุก

05-เทียบสีกับแถบสีบนกล่อง

เทียบสีกับแถบสีบนกล่อง

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top