Friday , 14 June 2024
Breaking News

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร


หลักการ

การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารนั้นไม่สะอาด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณโคลิฟอร์มในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบโคลิฟอร์มในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้พัฒนาชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

จำนวนตัวอย่าง

30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

จำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 ไคโลนี หรือ 10 ตัว ในอาหาร 1 กรัม

การเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 เดือน

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top