Monday , 24 June 2024
Breaking News

ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบจุ่ม)

ชุดทดสอบยาบ้าชนิดจุ่ม

ชุดทดสอบยาบ้าชนิดจุ่ม


ชุดทดสอบยาบ้า (ชนิดจุ่ม)

ชุดตรวจชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ

เจเอสพี เมท สตริป เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ  ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

หลักการของชุดทดสอบ

เจเอสพี เมท สตริป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในแถบทดสอบจะมี ยาบ้าที่จับกับโปรตีนเคลือบอยู่ (drug-protein conjugate) ซึ่งยาบ้านี้จะแย่งกับยาบ้าและเมตาบอไลท์ ที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดีที่เคลือบอยู่บนแถบทดสอบที่มีอยู่จำกัดดังนั้นในแถบทดสอบที่เคลือบด้วย drug-protein conjugate บริเวณแถบตรวจ และมีแอนติบอดีต่อยาบ้าที่ติดฉลากด้วยอนุภาคโกลด์ (antibody-dye conjugate) อยู่ระหว่างส่วนดูดซับกับแผ่นทดสอบจะช่วยในการตรวจหายาบ้าและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะ ได้อย่างจำเพาะเจาะจง ด้วยความไวที่สูง

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิ 4-30 c ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

ชุดทดสอบยาบ้าชนิดจุ่ม

ชุดทดสอบยาบ้าชนิดจุ่ม

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

 1. แถบทดสอบเจเอสพี เมท สตริป บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น
 2. คู่มือการใช้

การเก็บและเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ

เก็บปัสสาวะแบบสุ่มและใหม่ โดยใช้ภาชนะพลาสติก ที่ไม่มีการดูดซึม และไม่ต้องใส่สารรักษาสภาพ สามารถเก็บปัสสาวะได้นาน 48 ชั่วโมงที่  2-8 c หากต้องการเก็บให้นานกว่านั้น ควรนำไปแช่แข็ง (อุณหภูมิ -20 c หรือต่ำกว่า)

วิธีการใช้ชุดทดสอบ

 1. นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ ( ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้ เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง )
 2. จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
 3. รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

หมายเหตุ : แถบทดสอบและปัสสาวะต้องมีอุณหภูมิ  20-30 c ก่อนทำการทดสอบ และเนื่องจากปฏิกิริยายังคงดำเนินต่อไปหลังจากการอ่านผลที่ 5  นาที เพื่อป้องกันการแปลผลผิด ไม่ควรอ่านผลเกิน 10 นาที

การแปลผล

 • ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น  2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสี) แสดงว่าไม่มียาบ้าอยู่ในปัสสาวะ  หรือมีแต่ต่ำกว่า   1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบแสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม  ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ  ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

ข้อจำกัดของการทดสอบ

 1. การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอนต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography (GC) / Mass Spectrophotometry (MS)  เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณาอาการทางคลินิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผลการทดสอบ
 2. การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ
 3. แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่ในบางครั้งอาจเกิดการผิดพลาดจากเทคนิคและวิธีการทดสอบ หรือการถูกรบกวนจากสารต่างๆ ในปัสสาวะ  ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
 4. สารบางอย่างเช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิงอย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้  จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่
 5. บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ ทั้งๆ ที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณยาบ้าและเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000  นก./มล.

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top