Thursday , 3 December 2020
Breaking News

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

หลักการ

การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2522), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณบักเตรีในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหารใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของบักเตรีเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

ขนาดตัวอย่างชุดทดสอบ

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร 12 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร จำนวนเชื้อบักเตรีต่ำที่สุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัว ต่ออาหาร 1 กรัม

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 เดือน

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top