Monday , 3 October 2022
Breaking News

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ


ความสำคัญ

ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรรอกซีน การขาดสารไอโอดีนจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคคอพอก และยังส่งผลต่อการเจริญของสมอง ซึ่งถ้าหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนในช่วงระยะตั้งครรภ์ ลูกที่คลอดออกมาจะมีโอกาสเป็นปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่า โรคเอ๋อ

ข้อมูลการใช้เกลือเสริมไอโอดีนจากกรมอนามัย ปี 2550 พบว่ามีความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนอยู่ระหว่างร้อยละ 50.6-66.8 และมีเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่มีปริมาณเกลือไอโอดีนมากกว่า 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปริมาณเพียงร้อยละ 54 เท่านั้น ซึ่งกรมอนามัยได้มีมาตรการเร่งด่วนในขณะนี้คือการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 พ.ศ. 2537 (มีปริมาณไอโอดีนในเกลือไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในการปรุงอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นมาตรการหลักและใช้อาหารเสริมไอโอดีนเป็นมาตรการเสริมอีกทางหนึ่งในการควบคุมและป้องกัน ซึ่งการมีชุดตรวจสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อการตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ จะเป็นทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ท้องถิ่น ประชาชนและผู้ผลิตเกลือมีส่วนร่วมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเกลือให้มีปริมาณไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสม

หลักการ

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม ใช้หลักการ Colorimetric Method ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือในช่วงที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การตรวจสอบไอโอดีนในเกลือด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและราคาประหยัด โดยการอ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือจากการเปรียบเทียบสีกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานของชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

จากการศึกษาวิจัยพบว่าการตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม ตามขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วพบว่า ให้ความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 0.997 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ขนาดชุดทดสอบ

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ 1 กล่อง ทดสอบได้ 220 ตัวอย่าง

อายุและการเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องไม่โดนแสงแดด อายุการใช้งาน 1 ปี

02-ตักเกลือที่ต้องการตรวจสอบ จำนวน 2 ช้อน

ตักเกลือที่ต้องการตรวจสอบ จำนวน 2 ช้อน

03-หยดสารเคมี 1 จำนวน 3 หยด

หยดสารเคมี 1 จำนวน 3 หยด

04-ตามด้วยการหยดสารเคมี 2 จำนวน 3 หยด

ตามด้วยการหยดสารเคมี 2 จำนวน 3 หยด

05-ผสมเกลือและสารเคมีทั้งสองชนิดให้เข้ากัน

ผสมเกลือและสารเคมีทั้งสองชนิดให้เข้ากัน

06-เทส่วนที่เป็นสารละลายลงบนแผ่นพลาสติก

เทส่วนที่เป็นสารละลายลงบนแผ่นพลาสติก

07-อ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือ

อ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือ

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top